link : https://us02web.zoom.us/j/86090130517?pwd=M3ovSjk1WElIMjFmRUJMN0htUGJZZz09 alebo https://www.facebook.com/cuegemersk     kontakt:  cuegemer@gmail.com     Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej? je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
 9. september 2021, štvrtok, 13:00 – 14:00 Oboznámime vás s druhmi palív, vykurovacími zariadeniami, dozviete sa ako zlepšiť efektivitu kúrenia, prípravu teplej vody. Zvýšenie účinnosti má priamy dopad na úsporu nákladov domácností, ale aj zníženie emisií do ovzdušia. Zlepšením vykurovania vieme dosiahnuť, že ako jednotlivec, obec či región si zlepšíme kvalitu životného prostredia a v neposlednom rade
Na odkaze nižšie je prezentovaný materiál z online workshopu.   Prezentacia Ladislav Biro Vplyv zelene na zlepsovanie kvality ovzdusia
Pozývame Vás na workshop „Vplyv zelene na zlepšovanie kvality ovzdušia“ 10.august 2021, utorok, 13:00 – 14:00 Predstavenie možností a nástrojov samospráv, pri zlepšovaní kvality ovzdušia, eliminácii zmeny klímy, zvyšovania biodiverzity a krajinotvorby, realizáciou prvkov zelenej infraštruktúry. prezentuje: Ladislav Bíro, krajinný ekológ, manažér kvality ovzdušia BBSK moderuje: doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – vysokoškolský pedagóg BERG
TOP