Prečo sme vznikli? Za akých podmienok ?

Legislatíva vzniku CUE Gemer n.o. :

 • ZÁKON č.336/2015 Zz.  z 11. novembra 2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 385 zo 14. septembra 2016 schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
 • Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o registrácii CUE Gemer n.o.
 • Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku s Úradom vlády SR  CEZ: ÚV SR – 855/2017

Účel založenia CUE Gemer n.o.

Účelom založenia neziskovej organizácie CUE Gemer je implementácia opatrenia A.3 Akčného plánu okresu Rožňava, schváleného Vládou Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2016 a poskytovanie všeobecne prospešných služieb podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatelstva, vzdelávania a výchovy.

Úlohy a zameranie CUE Gemer n.o

1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to najmä:

 • koordinácia regionálnej a miestnej energetiky podľa princípov udržateľnosti
 • príprava kapacít a vytvorenie podmienok na koordinovaný postup okresu smerom k zvyšovaniu jeho energetickej sebestačnosti, úspor energie a využitiu obnoviteľných zdrojov (analytická činnosť, informačný systém, osveta a vzdelávanie)
 • vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre okres Rožňava
 • implementácia nízkouhlíkovej stratégie – príprava projektov, vytvorenie databázy energetických údajov, prehľadu existujúcich strategických dokumentov, zámerov a rozpracovanie nových zámerov, návrh ich optimalizácie, vytipovanie a podpora realizácie pilotných projektov
 • vytvorenie informačno-osvetového systému udržateľnej energetiky v cieľovom území
 • zabezpečenie externej podpory počas realizačnej fázy (tútoring)
 • poradenstvo pre čerpanie finančných prostriedkov a analýza potenciálnych zdrojov a schém financovania projektov a zámerov v oblasti energetickej udržateľnosti (najmä z finančných zdrojov EŠIF, INTERREG, EEA grants, Central Europe, a pod.)
 • konzultačné a poradenské služby pri príprave projektov
 • sieťovanie a budovanie partnerstiev v rámci okresu a so susednými okresmi,

 

2. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvatelstva, 3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

TOP