Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej?

Názov projektu: Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej?

Dĺžka realizácie v mesiacoch: 15

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.10.2020 - 31.12.2021

Maximálna výška grantu: 77 328,00 €

Partner v projekte : Phronesis SA, Oslo, Nórsko

Cieľom projektu je poukázať na aktuálnu globálnu situáciu, spojenú s dopadom klimatických zmien v lokalite Gemer. Vplyv týchto zmien na obyvateľov je citlivejšie vnímaný v kontexte ich definovania vo svojom najbližšom okolí. Zároveň budeme spôsoby ako môže jednotlivec/občan, zástupcovia samospráv, miestne organizácie pomocou odborníkov a skúseností zo zahraničia prispieť zo svojej úrovne vo svojom meste/obci k zníženiu uhlíkovej stopy a zmierneniu negatívneho pôsobenia na životné prostredie.

Celkový opis realizácie projektu: opis východiskovej situácie, opis potrieb cieľových skupín, opis a zdôvodnenie zvolenej stratégie projektu: Gemer je oblasť Slovenska, voči ktorej pociťuje aj vláda "historický dlh". Výsledkom sú 3 okresy, ktoré sú na čele okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Dochádza k úniku mladých ľudí z tejto oblasti, neprichádzajú strategickí investori, neinovuje sa infraštruktúra. Po útlme baníctva zostávajú neriešené ekologické záťaže. Tieto regionálne prejavy sa znásobujú globálnou hrozbou klimatických zmien v dôsledku znečisťovania životného prostredia. Vnímanie týchto dôsledkov viac zasiahne ľudí, keď ich nebudú vnímať len ako

informácie z medzinárodných samitov, kongresov, a pod., ale ako problém, ktorý už aj je tu, u nás.

Preto postupnosť aktivít nášho projektu začína identifikáciou týchto zmien. Nasledovať bude otázka: ako ďalej? Čo môžem urobiť ja - radový občan, volený zástupca, člen združenia, odborník v danej oblasti? Preto budeme hľadať spoločné riešenia, vymieňať si skúsenosti, poznatky a učiť sa aplikovať ich do života. Dôraz budeme klásť na to, aby táto téma neostala v teoretickej rovine, ale mala praktický dopad na cieľovú skupinu. Oboznámime sa s prístupom k tejto otázke v Nórsku.

Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej? je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe .

TOP